AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Registráciou na webových stránkach spoločnosti AGEMSOFT, a.s. dáva používateľ výslovný súhlas so spracovaním svojich dobrovoľne poskytnutých údajov. AGEMSOFT, a.s., so sídlom Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35782391, sa týmto zaväzuje, že všetky informácie poskytnuté používateľmi budú ďalej spracovávané v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Týmto je zaručené, že získané informácie budú využívané na účely vzájomnej komunikácie používateľa a poskytovateľa služieb, spoločnosti AGEMSOFT, a.s. a ďalej budú zdrojom k tvorbe interných štatistických analýz. Spoločnosť AGEMSOFT, a.s. zaručuje, že získané informácie nebudú použité v rozpore so záväznými zákonnými podmienkami, predovšetkým nebudú poskytnuté iným subjektom napr. na účely priameho oslovenia klienta, ktorý si takúto komunikáciu výslovne nevyžiadal.