AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Planéta vedomostí na slovenských školách

[4.9.2008]
Overovanie digitálneho obsahu na základných a stredných školách

V spolupráci s vybranými základnými a strednými školami realizuje naša spoločnosť overovanie vzdelávacieho systému Planéta vedomostí vo vyučovacom procese. V prvej fáze mali učitelia k dispozícii jeho anglickú verziu, v súčasnosti prebieha jej postupné rozširovanie o zlokalizované slovenské lekcie.

Prvé výsledky overovania Planéty vedomostí dokazujú, že sa jedná o digitálny obsah, ktorý znamená pre školy veľký prínos do procesu výučby. Učitelia vyzdvihli nasledovné pozitíva pri jeho využívaní:

  • zvyšovanie motivácie a aktivity žiakov a študentov
  • zvyšovanie motivácie učiteľov
  • vizualizácia a názornosť zložitých dejov a následne lepšie pochopenie učiva u žiakov a študentov
  • prepojenie teoretických poznatkov s praxou
  • možnosť okamžitého použitia rozsiahlych vzdelávacích materiálov
  • možnosť jednoduchých úprav a prispôsobovania výkladových materiálov učiteľa
  • osobnostný rozvoj učiteľa.

Reakcie žiakov a študentov zahŕňali pozitívne hodnotenie multimediálne spracovaných poznatkov z jednotlivých predmetov, prostredníctvom ktorých sa zvýšila atraktivita štúdia a vyučovacia hodina sa premenila na zaujímavý výklad učiteľa. Žiaci a študenti vyzdvihli aj možnosť overovania si svojich vedomostí a  znalostí prostredníctvom zaujímavých interaktívnych cvičení, simulácií a logických hier, ktoré sa odvolávajú na využitie teoretických poznatkov v praxi.