AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Konferencia Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra

Má slovenské školstvo šancu posunúť sa vpred?

27. jún 2012 bude patriť učiteľom. Odborníci z celej Európy sa stretnú, aby na medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra identifikovali aktuálne vzdelávacie potreby žiakov i učiteľov a  so zámerom skvalitniť vzdelávací proces navrhli efektívne riešenia.

Cieľom konferencie je poukázať na zmenu osobnosti dnešného žiaka v posledných rokoch v oblasti jeho záujmov, motivácie a potrieb učiť sa. Vďaka bohatej medzinárodnej účasti bude môcť každý účastník porovnať kvalitu vzdelávacieho prostredia v členských štátoch EÚ a v SR. Nezávislí analytici poukážu na procesné chyby a nedostatky v školskej legislatíve v kontexte reformy školstva a načrtnú možnosti ich riešenia.

Z programu vyberáme:

  • Generačná priepasť vo využívaní digitálnych technológií, pohľad na fenomén sociálnych sietí a ich využitie vo vyučovacom procese – z pohľadu psychológa; Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Slovensko
  • Potreby, návyky, riešenia a prax učiteľov v Nemecku
  • Zámery vlády v oblasti hodnotenia kvality škôl; MŠVVaŠ SR
  • Príklad fungujúceho a efektívneho systému kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov; Ministerstvo školstva Bulharskej republiky

Konferencia ponúka aj tri otvorené sekcie, do ktorých sa môžu záujemcovia hlásiť do 1.6.2012.

Záštitu nad konferenciou prebral rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Tadeusz Zasępa, PhD. a dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU. Odborným garantom konferencie je doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU, riaditeľ Ústavu matematiky, fyziky a informatiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.

Konferencia sa uskutoční 27.6.2012 v Bratislave, v hoteli GATE ONE****.

Viac informácií, prihlášku a program konferencie nájdete na www.skolskyportal.sk.