AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Referencie

Referencie

Vybrané projekty, v ktorých môžete nájsť naše produkty:

 

Digitálne učebnice Planéta vedomostí: Testovacia prevádzka projektu digitálnych učebníc Planéta vedomostí na vzdelávacom portáli www.naucteviac.sk.

 

Vzorové školy Planéta vedomostí: Sieť 31 základných a stredných škôl vo všetkých krajoch Slovenska, na ktorých sa digitálny vzdelávací obsah Planéta vedomostí stala súčasťou každodennej výučby.


Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách: Sprístupnenie vzorových lekcií Planéty vedomostí učiteľom zapojených škôl.

 

Pilotný projekt dátového centra MŠ SR: sprístupnenie digitálneho obsahu Planéty vedomostí na vzdelávacom portáli pre viac ako 120 škôl.

Iniciatíva za digitálne školy: pilotný projekt realizovaný na vybraných ZŠ a SŠ zameraný na overovanie používania digitálneho obsahu v procese výučby.

Pilotný projekt Maturita online: dodanie komplexného riešenia pre zabezpečenie celého procesu online testovania maturantov v školskom roku 2007/2008 a 2008/2009.

Pilotný projekt Testovanie 9 Online - dodanie komplexného riešenia pre zabezpečenie celého procesu online testovania deviatakov na vybraných základných školách.

Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe:  zriadenie online e-learningového portálu so vzdelávacími kurzami a dodanie e-learningových kurzov pre 14.000 užívateľov.

Vzdelávací portál Naučte sa viac - prevádzkovanie portálu pre pedagogických pracovníkov zameraného na zvýšenie zručností a využívanie IKT vo vzdelávaní.

Internet pre vzdelanie: dodanie edukačných balíčkov na výučbu ECDL a anglického jazyka pre 40.000 užívateľov.

Digitálni Štúrovci na školách – Kurzy ECDL, Angličtiny, Nemčiny v počítačovej učebni školy: dodanie multimediálneho e-learningového softvéru a hardvérového vybavenia pre základné a stredné školy.

Jazykové laboratória pre základné a stredné školy v šk. roku 2006/2007: zriadenie mobilného jazykového laboratória vybaveného multimediálnym e-learningovým softvérom.


Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy v šk. roku 2007/2008: spolupráca so školami pri vypracovávaní a realizácii projektov zameraných na zriadenie  jazykového laboratória s využitím multimediálnych e-learningových technológií.

Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy v šk. roku 2008/2009: vypracovanie a realizácia projektov v spolupráci so školami, zriadenie jazykových laboratórií vybavených multimediálnymi e-learningovými technológiami.

Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy v šk. roku 2009/2010: spolupráca so školami pri vypracovávaní a realizácii projektov, zriadenie jazykových laboratórií vybavených multimediálnymi e-learningovými technológiami.

Otvorená škola v šk. roku 2007/2008: spolupráca so školami pri realizácii projektov zameraných na dovybavenie  počítačových učební multimediálnym e-learningovým výukovým softvérom na zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov, učiteľov a širokej verejnosti.

Infovek: dodanie edukačných balíčkov LANGMaster Škola hrou pre viac ako 3000 škôl.

Projekt pre NAY, a.s.: implementácia systému riadenia výučby (LMS) zameraného na testovanie zamestnancov.

Projekt pre Siemens, s.r.o.: dodanie multimediálneho e-learningového obsahu pre zákazníkov.

Projekt pre Slovak Telecom, a.s.: dodanie multimediálneho e-learningového obsahu pre zákazníkov.

Projekt pre Emerson, a.s.: dodanie e-learningových jazykových kurzov na výučbu anglického a talianskeho jazyka.