AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Podmienky používania

Podmienky používania

Tieto webové stránky obsahujú informácie o právach a copyrightové výhrady, ktorých podmienky je potrebné vziať na vedomie a dodržiavať.
 
Tieto webové stránky a obsah na týchto stránkach nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu AGEMSOFT, a.s. kopírovaný, reprodukovaný, opätovne publikovaný, prenášaný do iných systémov, zverejňovaný, distribuovaný alebo používaný na vytváranie odvodených diel, s výnimkou prípadu, keď Vám AGEMSOFT, a.s. udelí nevýhradnú, obmedzenú licenciu na prezeranie týchto webových stránok v rámci tohto webového servera, a to výlučne na Vašom počítači na osobné, nekomerčné použitie. Toto povolenie je podmienené Vaším záväzkom, že nezmeníte obsah zobrazený na týchto webových stránkach, ponecháte autorské práva, informácie o ochranných známkach a ďalšie informácie o vlastníckych právach nedotknuté, a Vašim súhlasom so všetkými ustanoveniami, podmienkami a upozorneniami pripojenými k informáciám alebo inak uvedenými na týchto webových stránkach. Bez ohľadu na uvedené sa softvér a iné materiály, ktoré sú dostupné na stiahnutie, alebo používanie z týchto webových stránok, a ktoré obsahujú svoje vlastné licenčné podmienky, ustanovenia a upozornenia, riadia týmito podmienkami, ustanoveniami a upozorneniami.

Ak nespĺňate podmienky, ustanovenia a upozornenia uvedené na týchto stránkach, bude to mať za následok automatické zrušenie všetkých práv, ktoré vám boli udelené, bez predchádzajúceho upozornenia, a vy ste povinní okamžite zničiť akékoľvek stiahnuté kópie materiálov, ktoré vlastníte alebo máte pod kontrolou. S výnimkou obmedzeného povolenia uvedeného v predchádzajúcom odseku Vám AGEMSOFT, a.s. neudeľuje žiadne výslovné oprávnenia alebo licencie na základe akýchkoľvek patentov, ochranných známok alebo autorských práv, ani žiadne iné vlastnícke práva alebo práva k duševnému vlastníctvu. Nie ste oprávnení vytvárať kópie informácií alebo obsahu z týchto webových stránok na inom webovom serveri alebo na akomkoľvek inom médiu.