AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Vyhodnotenie 2. ročníka súťaže s Planétou vedomostí

[27.5.2011]
Z množstva výborne spracovaných súťažných podkladov od viac ako 140 škôl, 60 tried, 270 učiteľov
a budúcich učiteľov vybrala odborná komisia pod záštitou Univerzity Komenského
v Bratislave nasledujúcich víťazov 2. ročníka súťaže s Planétou vedomostí:

 • Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica
 • Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo
 • Základná škola, Vazovova 4, Bratislava
 • Základná škola, Medzilaborecká 11, Bratislava
 • Spojená škola, Hrdličkova 17, Bratislava
 • Základná škola, Dolné lúky 357/1, Brezová pod Bradlom
 • Základná škola J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva
 • Základná škola s materskou školou, P. E. Bardoša, Habovka
 • Základná škola, Vajanského 47, Lučenec
 • Základná škola, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
 • Základná škola s materskou školou, Letná 34, Poprad
 • Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
 • Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves
 • Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995/4, Šamorín
 • Základná škola s materskou školou, I. Krasku 29, Trnava
 • Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, Trstená
 • Základná škola R. Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená
 • Základná škola s materskou školou, Školská 321, Trstená
 • Základná škola, J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš
 • Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
 • Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, Bratislava
 • Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 11, Bratislava
 • Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
 • Stredná priemyselná škola, Petőfiho 2, Komárno
 • Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Gymnázium, Dneperská 1, Košice
 • Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
 • Gymnázium B. S. Timravy, Haličská cesta č. 9, Lučenec
 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky
 • Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa
 • Súkromné gymnázium, Letná 3453/34, Poprad
 • Univerzita Mateja Bela, Prírodovedecká fakulta, Tajovského 40, Banská Bystrica
 • Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, Prešov

Umiestnenie víťazných škôl, tried, učiteľov a budúcich učiteľov bude oznámené na slávnostnom vyhodnotení súťaže 14. júna 2011 v Bratislave, kde si všetci víťazi prevezmú hodnotné ceny. Pozvánky budú víťazom poslané e-mailom.

Následne budú výsledky súťaže s umiestnením víťazov zverejnené aj na našej webovej stránke www.planetavedomosti.sk.

Víťazom blahoželáme a zároveň by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, za aktívny prístup
a kvalitné výstupy práce s Planétou vedomostí a vzdelávacím portálom Naučteviac.sk.

Váš AGEMSOFT tím