AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Planéta vedomostí v Dátovom centre MŠ SR

[2.9.2009]
Digitálny obsah Planéty vedomostí sa stal súčasťou pilotného projektu  Dátového centra MŠ SR.

Hlavným cieľom pilotného projektu Dátového centra MŠ SR je odskúšanie možností jeho využitia  pri distribúcii a sprístupnení digitálneho obsahu školám, ako aj samotné overovanie digitálneho obsahu vo vyučovacom procese. Za týmto účelom je školám v dátovom centre sprístupnený digitálny obsah Planéty vedomostí v rozsahu piatich predmetov: matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda.

Riadením projektu bol poverený Ústav informácií a prognóz školstva. Do prvej fázy projektu bolo vybratýchý 19 základných a stredných škôl, ktorých učitelia absolvovali školenie pre prácu so vzdelávacím portálom a digitálnym obsahom Planéty vedomostí a v súčasnosti využívajú poskytnuté technológie vo vyučovacom procese. V školskom roku 2009/2010 dôjde k navýšeniu počtu zapojených škôl na viac ako 120 v rámci Slovenska.

Plánovým výstupom projektu je prieskum v podobe dotazníkov s cieľom získania spätnej väzby od participujúcich škôl  o využívaní  dátového  centra  a digitálneho obsahu vo vzdelávacom procese, ako aj prezentácia práce žiakov a učiteľov prostredníctvom ukážkových hodín.