AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Memorandum o spolupráci s UK v Bratislave

[27.9.2010]
Memorandum o spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave

S cieľom prispieť k skvalitňovaniu digitálnych kompetencií občanov SR bola nadviazaná spolupráca medzi spoločnosťou AGEMSOFT a UK v Bratislave, ktorá bola potvrdená podpisom Memoranda o vzájomnej spolupráci.
Výsledkom obojstrannej spolupráce bude vzorový príklad aplikácie informačno - komunikačných technológií a digitálneho vzdelávacieho obsahu do edukačného procesu vzdelávacích inštitúcii a participácia na príprave, tvorbe a overovaní digitálneho vzdelávacieho obsahu.

Viac informácii o činnosti UK v Bratislave nájdete na www.uniba.sk.